MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İHTİYACI OLAN 2024- 2025 YILLARI ARASI 24 AY SÜRELİ 2220 RAPOR DOZİMETRİ ÖLÇÜM HİZMETİ ALIM İŞİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIM İŞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Tesisleri ihtiyacı olan 2024- 2025 yılları arası 24 ay süreli 2220 Rapor Dozimetri Ölçüm Hizmeti Alım işi ve Çevre Yönetimi Danışmanlık Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1054690

 

1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Karakaş Mahallesi Sungurbey Caddesi No: 2 39010 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
c) Telefon ve faks numarası : 2882141076 - 2882148015
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Tesisleri ihtiyacı olan 2024- 2025 yılları arası 24 ay süreli 2220 Rapor Dozimetri Ölçüm Hizmeti Alım işi ve Çevre Yönetimi Danışmanlık Hizmeti Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Dozimetre Ölçüm Hizmeti (2024 – 2025 yılları arası 24 Ay Süreli 2.220 Adet Raporlama) Çevre Yönetimi ve Danışmanlık Hizmeti (2024 – 2025 Yılları Arası 24 Ay Süresince) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dozimetri Hizmeti için: Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Lüleburgaz, Babaeski, Vize, Pınarhisar Devlet Hastaneleri, Kırklareli ve Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Kırklareli Halk Sağlığı Başkanlığı, Merkez Ketem Birimi, Kırklareli Halk Sağlığı Başkanlığı, Lüleburgaz Ketem Birimi, Kırklareli Halk Sağlığı Başkanlığı, Kırklareli Merkez Verem Birimleri, Kırklareli Halk Sağlığı Başkanlığı Vize Ketem Tema N. Birimleri. Çevre Yönetimi Danışmanlık Hizmeti için: Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Lüleburgaz, Babaeski, Pınarhisar, Vize Devlet Hastaneleri, Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2025
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.10.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi / Karakaş Mah. Sungurbey Cad. No: 2 Merkez-KIRKLARELİ (Toplantı Salonu)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Dozimetri Hizmeti için İstekliler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak yetki belgesi, TS EN ISO/IEC 17025:2012 belgesi ve bu kapsamda TÜRKAK akreditasyon belgesi ile Çevre Yönetimi Danışmanlık Hizmeti için İstekliler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı çevre danışmanlık yeterlik belgesi ve çevre görevlisi belgesi bilgilerini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Dozimetre Ölçüm Hizmeti İçin: Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen dozimetre ölçüm hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Çevre Yönetimi ve Danışmanlık Hizmeti için: Kamu ve Özel Sektörde Çevre Danışmanlık kapsamdaki her türlü iş kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Editör: Haber Merkezi