KOMBİNE KASETLİ VİTREKTOMİ SETİ ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- KIRKLARELİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
KOMBİNE KASETLİ VİTREKTOMİ SETİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN        :              2024/868881
1-İdarenin
a) Adı    :              EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- KIRKLARELİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi             :              Yayla Mahallesi Çamlık Caddesi No:49/1 Kırklareli --- 39100 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
c) Telefon ve faks numarası       :              2882141043 - 2882122085
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :KOMBİNE KASETLİ VİTREKTOMİ SETİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı           :             
KOMBİNE KASETLİ VİTREKTOMİ SETİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SARF DEPO
ç) Süresi/teslim tarihi    :İhale kararının onaylanıp sözleşme yapılmasına müteakip depo birimi tarafından yazılı olarak, posta, e-mail veya fax yolu ile tebliğ edilecek olup, 10 (on) takvim günü içerisinde Muayene Kabul Birimine peyder pey teslim edilecektir. Her aya düşen miktar o aya düşen kadar sipariş yapılacaktır. Ancak hastanelerin stok seviyeleri azami seviyesinin üzerine çıktığında daha az sipariş yapmak ve stok seviyeleri asgari seviyenin altına düştüğünde daha çok sipariş yapmak hastane idarelerinin inisiyatifindedir. 10 (on) takvim günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır
d) İşe başlama tarihi       :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               :29.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Yayla Mh. Çamlık Cd. No:49 KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
UBB/ÜTS Belgesi
KAPSAM DIŞI BEYANI
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
FİRMA ÜTS KAYDI
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi
4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog
MARKA/MODEL
4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.
4.3.4. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02056749