Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2023 Yılı Teknik Destek Programı-01 Temmuz-Ağustos dönemi değerlendirme süreci tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belirlendi. Söz konusu projelere ilişkin liste şeklinde yayınlandı.

 Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde 2023 Yılı Teknik Destek Programı-01 Başvuru Rehberinin ‘2.3.1 Ön İnceleme’ bölümünde yer alan kıstaslara göre idari ve uygunluk kontrolleri yapılırken. Teknik Destek-01 programına 42 başvuru yapıldığı öğrenildi. Bu kapsamda 38 proje ön inceleme aşamasını geçti.

 Ön inceleme sürecinde uygun bulunan toplam 38 proje başvurudan 21 tanesi, 2023 Yılı Teknik Destek Programı-01 Başvuru Rehberinin ‘2.3.2 Nihai Değerlendirme’ sonucunda yapılan teknik ve mali değerlendirmeler sonucunda 65 ve üzerinde puan alarak destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Son Gün 24 Ekim

Başvuru sahipleri, başarılı başvuruların internet sitesinden ilan edilmesini takip eden işgününden itibaren 10 iş günü içerisinde 24.10.2023 tarihine kadarTrakya Kalkınma Ajansı ile destek sözleşmesi imzalayacak

Bu Belgeleri Unutmayın

 Trakya Kalkınma Ajansı verilen süre içerisinde sözleşme imzalayacak vatandaşların önce  belirtilen belgelerin eksiksiz olarak KAYS’a yüklenmiş olması gerektiğini aktarırken , bu belgeleri eksiksiz olarak KAYS’a yüklemeyen başvuru sahipleri ile sözleşmelerinin imzalanmayacağı aktarıldı.

 Sözleşme, destek almaya hak kazanan işletme/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından, Ajans ile kararlaştırılan randevu tarihinde imzalanacak.Belirtilen sürelere riayet edilmemesi durumunda, başvuru sahibinin destekten yararlanma hakkından feragat etmiş sayılacağı aktarıldı. Başarılı başvuru sahiplerinden sözleşme aşamasında talep edilecek belgeler ise şu şekilde;

 Teknik Destek Programı-01 için Sözleşme Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler

 1. Başvuru sahibinin yetkili karar organı tarafından alınmış, Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan projenin uygulanmasına “2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” bölümünde sayılan temsile yetkili kişi(ler)i veya bunlardan farklı kişi(ler)i proje yürütümü sırasında oluşacak belgeleri imzalama konularında yetkilendiren karar.

Karar organları:

 • Belediyeler için Belediye Meclisi
 • İl Özel İdaresi için İl Genel Meclisi
 • Köyler için İhtiyar/Köy Meclisi
 • Mahalli İdare Birlikleri için Birlik Meclisi
 • Üniversite için Rektör (Vakıf üniversiteleri için Mütevelli Heyeti)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları için en üst yetkili yönetim organı (Vali, Kaymakam, Bölge Müdürü, İl Müdürü, Merkez veya Enstitü Müdürü vb.)
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları için Meclis veya borçlandırıcı işlem yapmaya ilişkin yetki verilmişse Yönetim Kurulu
 • Vakıflar için Kurucular Kurulu/Mütevelli Heyeti/Genel Kurul veya borçlandırıcı işlem yapmaya ilişkin yetki verilmişse Yönetim Kurulu
 • Organize Sanayi Bölgeleri için Yönetim Kurulu
 • Küçük Sanayi Siteleri için Küçük Sanayi Sitesi Başkanlıkları (Kooperatif statüsünde ise Genel Kurul veya borçlandırıcı işlem yapmaya ilişkin yetki verilmişse Yönetim Kurulu)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) için Yönetici Şirketin Yönetim Kurulu
 • Teknoloji Transfer Ofisi ve İş Geliştirme Merkezleri için Yönetim Kurulu
 • Dernek, Birlik ve Kooperatifler için Genel Kurul veya borçlandırıcı işlem yapmaya ilişkin yetki verilmişse Yönetim Kurulu

NOT: Söz konusu kararda yetkilendirilen kişi(ler) ile aynı olsunlar ya da olmasınlar, Ajans ile imzalanacak destek sözleşmesini program rehberinin “2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” bölümünde sayılan en üst temsile yetkili kişi(ler) imzalayacaktır.

 1. Proje ortak(lar)ının yetkili karar organı tarafından alınmış, Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan projede ortak olarak rol üstlenileceğine, “2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” bölümünde sayılan temsile yetkili kişi(ler)i veya bunlardan farklı kişi(ler)i proje yürütümü sırasında oluşacak belgeleri imzalama konularında yetkilendiren karar. 

Kurum/kuruluş bazında yetkili karar organları yukarıda yer alan 1 numaralı madde ile aynıdır. Ortaklık için alınacak kararın metni şu şekildedir:

Karar metni:

“2023 Yılı Teknik Destek Programı-01 kapsamında kurumumuz ortaklığında Ajansınıza sunulan ve değerlendirme aşamasında başarılı olarak destek almaya hak kazanan  “……………………………………….”  başlıklı teknik destek talebinin kurumumuzca ortak olarak uygulanmasına karar verilmiştir.”

 1. Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış belge ve izinler,
 2. Teknik destek kapsamında eğitim alınması durumunda katılımcı taahhütnamesi,
 3. Talep edilen teknik destek maliyetinin Başvuru Rehberinde belirtilen destek sınırlarını aşması durumunda oluşan Uygun Olmayan Maliyetin Karşılanacağına Dair Taahhütname.

 Başvuru Listesine, https://www.trakyaka.org.tr/tr/47338/2023-Yili-Teknik-Destek-Programi-01-Temmuz-Agustos-Donemi-Basarili-Basvurular-Listesi?fbclid=IwAR3q80URA-lPDTeuRDnK523kAsIjz5VlD1hIe2plJGi2Odt0a9TBqG6ZJtI  bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

(Haber Merkezi)

Editör: Haber Merkezi