T.C.
DEMİRKÖY BELEDİYESİ
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ İLANI

1- Hamdibey Mahallesi Muharrem Gülnar Caddesi No:55/A adresinde 161 ada 5 parselde bulunan Sedat Özgül Kültür Parkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 ve 45. maddelerine göre Açık Teklif Usulü ile 10/11/2023 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15:30’da kiralama (5 yıl müddetli) ihalesi yapılacaktır.
2- İhale; DEMİRKÖY Belediye Başkanlığı, Başkanlık Makamında toplanacak, Encümen huzurunda (İhale Komisyonu)  yapılacaktır. İhale Komisyonu,  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- Muhammen kira bedeli yıllık 50.000 TL’dir.
4- Kiralanacak yer halihazırda çay bahçesi ve açık hava düğün salonu olarak kullanıldığından , kiralama süresinde de aynı amaca hizmet edeceğinden isteklinin adı geçen alanların ikisinde de en az 2 yıl işletme faaliyetinde(iş deneyimi) bulunduğunu belgelemesi gerekmektedir.
5- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
-Gerçek Kişilerde aranacak belgeler
a) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
b) İkametgah Belgesi
c) Vekaleten iştirak ediliyorsa noter tasdikli vekaletname
d) Şartname ücretinin yatırıldığına dair belge
e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yasaklı olmadığına dair taahhütname
f) %3 Geçici teminat yatırıldığına dair belge (5 yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü)

-Tüzel Kişilerde aranacak belgeler
a) İmza sirküsü
b) Ticari Sicil Gazetesi
c) Şartname ücretinin yatırıldığına dair belge
d) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yasaklı olmadığına dair taahhütname
e) %3 Geçici teminat yatırıldığına dair belge (5 yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü)
f) Vekaleten iştirak ediliyorsa noter tasdikli vekaletname

Sayılan belgelerin 10/11/2023 tarihi saat 15:00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
6- İhaleye katılacak isteklilerin İhale Şartnamesini ücreti mukabilinde (100 TL) satın almaları zorunludur. Şartname mesai saatleri içinde DEMİRKÖY Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
İlan olunur.
                                                                            
 DEMİRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI