Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kırklareli proje değerlendirme sonuç listesi açıklandı.

Listenin açıklandığı ifade edilerek; “2023/51 Sayılı tebliğ uyarınca yürütülen 15.Etap KKYDP merkezi değerlendirmesi tamamlanarak sonuçlar bakanlığın 22/05/2024 tarihli yazısı ile İl Müdürlüklerine bildirilmiştir.

İl Müdürlükleri Genel Müdürlük tarafından kendilerine iletilen sonuçları, başvuru sahiplerine Genel Müdürlüğün kendilerine bildirdikleri tarihten itibaren 5 (beş) iş günü süreyle ilan panosunda listelerin askıya çıkarılması ve/veya resmi internet sitesinde yayımlanması suretiyle tebliğ eder. Başvuru sahiplerine ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz.

2023/51 Sayılı Tebliğ 32.maddesi uyarınca yayılanmış olan listede “ASİL" olarak belirtilen proje sahipleri iş bu tebligatın yapılma tarihini takip eden 30 (Otuz) Gün içerisinde hibe sözleşmesine esas dokümanları ile projeye esas evraklarını teslim etmek zorundadır. Aksi durumda başvuru sahiplerine ait proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilecektir” cümleleri sarf edildi.

Thumbs B C Ce9De8Ac37Df7Baa9Fc9D29546064Ce3

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dikkat edilmesi gerekilen konular ile alakalı şu açıklama yayınlandı; “Aşağıdaki belgeler hibe sözleşmesi imzalanmadan önce İl Müdürlüğüne sunulmalıdır. Bu belgeleri sunmayan başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.

1) Teminat mektubu veya nakit teminatın dekontu.

2) Yatırımcının Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu ve vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belgeler.

3) Güncel Adli Sicil kaydı (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için).

4) Yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icralı olmadığına dair tapu müdürlüğünden veya web tapudan alınmış güncel belge.

5) Yeni tesis niteliğindeki projeler için yapı ruhsatı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki projeler için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki yatırımlar için yapı kullanma izin belgesi.

6) Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda, mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak bankalarca başvuru sahibi adına daha önce kullandırılan kredi nedeniyle konulan ipotek için ilgili bankadan geri ödemelerin düzenli yapıldığına güncellenmiş belge.

Kırklareli'nde Komisyon Görüşmelerini İzlettiler Kırklareli'nde Komisyon Görüşmelerini İzlettiler

7) Tarımsal kooperatifler hariç, tüzel kişi başvurularında tüzel kişiliğe ait sermaye pay oranlarını gösteren en son yayımlanmış ticaret sicil gazetesi onaylı sureti.

8) İlgili meslek odalarına kayıtlı kişiler tarafından hazırlanan ve tasdik edilen; makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine ait teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını içeren ve bina büyüklüğü ile alınan makinelerin uyumlu ve üretim aşamalarında gerekli olduğuna dair teknik rapor.

9) Traktör kullanımı gerektiren makine ve ekipman alımlarında başvuru sahibinin alınacak makine ve ekipmanın kullanımını sağlayacak güçte traktörü olduğuna dair ruhsat.

10) Güncel uygulama rehberi eklerinde yer alan başvuru konusu ile ilgili taahhütnameler.

11) Satın Alma Belgeleri (Yatırımcıların hibe sözleşmesi öncesi satın alma dosyasını güncel satın alma rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre tamamlaması gerekmektedir.).

12) Döner sermaye ücreti.

13) Proje klasörü (Başvuru esnasında sisteme taranarak girişleri yapılan belgelerin asılları ile sistem üzerinden doldurulan belgelerin çıktıları imzalı/paraflı olacak şekilde sunulacaktır.).”

Muhabir: Volkan Abuy