T.C.
KAVAKLI BELEDİYESİ
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ İLANI

 1. Kırklareli İli Merkez İlçe Kavaklı Beldesi Sanayi dükkanlarındaki 4 nolu dükkanı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince açık arttırma suretiyle, özel şartnamesi dahilinde 7 yıllığına kiraya verilecektir.
 2. İhale; 14/11/2023 tarihine rastlayan Salı günü saat 11:00’da Kavaklı Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda (İhale Komisyonu) yapılacaktır. İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 3. Muhammen kira bedeli aylık 2.500,00 TL’dir.
 4. İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 6. Nüfus kayıt örneği,
 7. Tebligat için Adres ve İletişim Beyanı,
 8. Belediye ye borcu olmadığına dair belge,
 9. Geçici Teminat Makbuzu, 
 10. İhale Güvence teminatı makbuzu,
 11. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,
 12. Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname

Sayılan belgeleri, 14/11/2023 tarihi saat 11:00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
      5. Şartname bedeli 200,00 TL olup, ihaleye katılacaklar şartnameyi satın almak zorundadırlar. Şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Biriminde görülebilir.

#ilangovtr Basın No ILN01921814