KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR


İdarenin:
Adresi : Kırklareli Belediye Başkanlığı Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı    No:3 MERKEZ/KIRKLARELİ
Telefon numarası : 0 288 2141045- 175
1 - İHALENİN KONUSU: Kırklareli Merkez İstasyon Mahallesi 5. Yurt Sokak 1504 Ada 3 Parselde 1.400 m2 Spor Alanı olarak ayrılan 1.542 m2 kullanım alanı bulunan Halı Saha10 yıl müddetle ihale ile kiraya verilecektir.
2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulünce kiraya verilecektir.
3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri mesai saatleri içerisinde Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama ve Ön Mali Kontrol Servisinde ücretsiz görebilir veya Şartnameyi 200,00-TL bedel karşılığında satın alabilir.
4 – MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI : Halı Sahanın yıllık Muhammen kira bedeli KDV hariç 360.000,00-TL (üçyüzaltmışbintürklirası) olup, 10 yıllık kira bedeli üzerinden %3 geçici teminatı 108.000,00-TL(yüzsekizbintürklirası) dir.
       5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:İhaleler,  09/10/2023  Pazartesi  günü saat  15.00 ' da   Kırklareli Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama ve Ön Mali Kontrol Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.
6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

  1. Nüfus cüzdan fotokopisi. (gerçek kişiler için)
  2. İkametgah belgesi.(gerçek kişiler için)
  3. Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.)
  4. Şartname alındı makbuzu
  5. Yer Görme Belgesi(Şartname Ekinde Mevcut)
  6. Borcu yoktur belgesi (İhaleye katılacakların Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcu olmayacaktır. Borcu bulunanlar ihaleye katılamayacaktır. Borcu olmadığına dair yazı Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama ve Ön Mali Kontrol Servisinden alınabilir.)    
  7. Şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.
  8. Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi
  9. Tüzel kişiler için: İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.
  10. İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi.

7-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.15/09/2023

Editör: Haber Merkezi