KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR


İdarenin:
Adresi : Kırklareli Belediye Başkanlığı Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:3 MERKEZ/KIRKLARELİ
Telefon numarası : 0 288 2141045- 175
Elektronik Posta Adresi : [email protected]
1-İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti Belediyemize ait Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı’nda Şehirlerarası ve Uluslar arası Oto Terminali içinde bulunan 62,20 m2 alana sahip WC kiraya verilecektir.
2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulünce kiraya verilecektir.
3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:
İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri mesai saatleri içerisinde Kırklareli Belediyesi Gelirler Müdürlüğü İhale ve Taşınmaz İşlemleri Servisinde görebilir ve  ihaleye ilişkin şartnameyi ücretsiz olarak alabilir.
4 – MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :
Oto Terminali içinde bulunan WC’nin Muhammen kira bedeli aylık 7.000,00-TL (yedibintürklirası) olup, 3 yıllık kira bedeli üzerinden %14 geçici teminatı 35.280,00-TL(otuzbeşbinikiyüzseksentürklirası) dir.
 5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
İhale,  13/11/2023  Pazartesi  günü saat  15.00'da   Kırklareli Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyesi Gelirler Müdürlüğü İhale ve Taşınmaz İşlemleri Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.
6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

  1. Nüfus cüzdan fotokopisi. (gerçek kişiler için)
  2. İkametgah belgesi.(gerçek kişiler için)
  3. Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.)
  4. Kırklareli Belediyesi İhale ve Taşınmaz İşlemleri  Servisi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.
  5. Şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.
  6. Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi
  7. Tüzel kişiler için: İhalenin yapıldığı yılda alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.
  8. İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi.

7-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.26/10/2023

Editör: Haber Merkezi