LABORATUVAR SARF VE TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- KIRKLARELİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
27 KALEM LABORATUVAR SARF VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1060486

 

1-İdarenin
a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- KIRKLARELİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Yayla Mahallesi Çamlık Caddesi No:49/1 Kırklareli --- 39100 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
c) Telefon ve faks numarası : 2882141043 - 2882122085
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 27 KALEM LABORATUVAR SARF VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 27 KALEM LABORATUVAR SARF VE TIBBİ SARF MALZEME
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ SARF DEPO BİRİMİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin ihtiyacına binaen peyder pey ve sipariş tarihinden itibaren 10(on) gün içerisinde teslimatlar yapılacaktır. Sağlık tesisinin stok seviyeleri azami seviyesinin üzerine çıktığında daha az sipariş vermek veya stok seviyeleri asgari seviyenin altına düştüğünde daha çok sipariş vermek idarenln insiyatifindedir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.11.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yayla Mh. Çamlık Cd. No:49 KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
            Yukarıdaki belgeler sadece Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışında olan ürünler için verilecektir. İsteklinin yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir.
            İstekliler, yukarıda yer alan belgelerle ilgili bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosunun, Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler – Yetkili Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri-İdari Şartnamenin 7.5.2. Maddesi bölümüne beyan edeceklerdir.
            İhale sonrasında “Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim Tebligatı”na müteakip idareye ilgili evraklar teslim edilecektir
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
1) Bilgi Bankası`na (TİTUBB) veya ÜTS’ne kayıtlı olması ve tıbbi cihazların TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB kayıtlarını ve teklif ettikleri ürün/ürünlere ait ÜTS kayıtlarını sunacaklardır/beyan edeceklerdir. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.
3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesini ilgili bölümde beyan edeceklerdir.
4) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” ni ilgili bölümde beyan edeceklerdir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yeterliliği uygun bulunan ekonomik açıdan birinci, ikinci ve üçüncü teklif sahibi isteklilerden numune/katalog/broşür vb. istenilecektir. Teklif verilen kaleme ait numunenin üzerinde firma bilgileri ve ihale liste sıra numarası yazılarak teslim edilecektir. İdarenin makul gördüğü sürede  numune/katalog/broşür vb teslim etmeyen/göndermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Editör: Haber Merkezi