KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNE 70 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerine 70 Kalem Temizlik Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1154917
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Karakaş Mahallesi Sungurbey Caddesi No: 2 39010 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
c) Telefon ve faks numarası : 2882141076 - 2882148015
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerine 70 Kalem Temizlik Malzemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 70 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Lüleburgaz, Babaeski, Vize, Pınarhisar Devlet Hastaneleri, Kırklareli, Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ambarlarına teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Lüleburgaz , Babaeski, Vize Devlet Hastaneleri en az 1 hafta önceden bildirilmiş olmak şartıyla ilgili sağlık tesislerinin talepleri doğrultusunda sipariş tarihinden itibaren idarelerin belirlediği takvim günü içerisinde ilgili idarelerin ambarlarına pey der pey teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.11.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü (Karakaş Mah. Sungurbey Cad. No:2 Merkez/KIRKLARELİ)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin BULAŞIK MAKİNE TABLET EV TİPİ (100’ Lük), KLOR TABLET 5 GR (100’ lük), BANYO-WC TEMİZLİK MADDESİ, BULAŞIK DETERJANI ELDE YIKAMA , BULAŞIK MAKİNA DETERJANI SANAYİ TİPİ , BULAŞIK MAKİNA PARLATICISI SANAYİ TİPİ , CAM TEMİZLEME SIVISI (1 Litrelik ) , ÇAMAŞIR SUYU (ULTRA) , OKSİJEN BAZLI AĞIRTICI (Sıvı) , SIVI BULAŞIK MAK. KİREÇ ÇÖZÜCÜ , SIVI EL SABUNU , SIVI YAĞ ÇÖZÜCÜ , SIVI KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ , YÜZEY TEMİZLEYİCİ , ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI , ÇAMAŞIR MAKİNASI TOZ DETERJANI , ÇAMAŞIR KAN SÖKÜCÜ TOZ DETERJAN kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Editör: Haber Merkezi