İLAN
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİNDEN DUYURULUR


        Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi, İstiklal Caddesi, 60 Ada, 23 Parseldeki Özel İdare İşhanı Binasının Zemin, 3’üncü ve 5’inci katlarında halen boş bulunan toplam 4 (dört) adet işyeri; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesi gereğince Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile 3 (üç) yıl süreliğine işyeri olarak İl Encümeninin kararı ile kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 

 1. İDARENİN:
 1. Adresi                                      : Karacaibrahim Mahallesi 100. Yıl no:25 Merkez /

                                                       KIRKLARELİ

 1. Telefon ve Faks Numarası         : 0 (288) 214 89 84 – 214 10 53 / 0 (288) 214 89 81
 2. Elektronik Posta Adresi             : [email protected]

2. İHALEYE KONU TESİSİN NİTELİĞİ, YERİ, YÜZÖLÇÜMÜ VE KONUSU:

S.No

Taşınmazın Bulunduğu Yer

Cinsi

Yüzölçümü (m²)

Muhammen Kira Bedeli (1 Aylık)

Geçici Teminat Bedeli (%3)

Kira Süresi

İhale Saati

1

Zemin Kat No:11

İşyeri

16

1.243,00

447,48

3 Yıl

10:00

2

3’üncü Kat No:43

İşyeri

34

2.471,00

889,56

3 Yıl

10:15

3

3’üncü Kat No:51

İşyeri

32

2.443,00

879,48

3 Yıl

10:30

4

5’inci Kat No:72

İşyeri

375

10.952,00

3.942,72

3 Yıl

10:45

 1. İHALENİN:
 1. Yapılacağı Yer  : İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü, Karacaibrahim Mahallesi Mecidiye  

                                    Sk. No:67 Merkez / KIRKLARELİ

 1. Tarih ve Saati    : 30.10.2023 Pazartesi Saat 10:00  ile 10:45 saatleri arasında


4. İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:
    a) İdaremize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden aldığı borcu yoktur yazısı.
 
5. İHALEYE KATILACAKLARIN VERMESİ GEREKEN BELGELER:
    1. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
         a) T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi, onaylı ikametgâh adresi, adli sicil kaydı
              belgesi (e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)
         b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin
              belirtilmesi gerekmektedir.)
         c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
         d) Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.
         e)  İhale dokümanlarının her sayfası imzalanacak.
         f) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat
            makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)
         g) İhale dokümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (Dekont veya makbuz)

     2. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
         a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
         b) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
             görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
             Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu hususları teşvik eden belgeler.
         c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
         d)  İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi.
         e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
         f) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.
         g) Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
         ğ) İhale tarihi itibariyle SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge.
         h) İhale dokümanlarının her sayfası imzalanacak.
         ı) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat
         makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)
         k) İhale dokümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (Dekont veya makbuz)

     3. Ortak Girişim Olması halinde;
         a) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
             biri tarafından ilgilisine göre 5.1. ve 5.2. bendindeki belgeler ile 5.3. bendinde belirtilen belgeler.
         b) Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
         c) Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.
         d) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.
 

 1. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ:

         İhale Şartnamesi ve ekleri (ihale dokümanı) idarenin adresindeki Mali Hizmetleri Müdürlüğü Emlak  Servisinde görülebilir ve 1.000,00-TL. karşılığı aynı adresten teslim edilebilir. İhaleye teklif verecek olanlar, İhale Şartnamesi ve ekleri (ihale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler ihale dokümanı satış bedelini Kırklareli İl Özel İdaresinin Halkbank Kırklareli Şubesindeki TR 63 0001 2009 5520 0007 0000 01 IBAN no.lu hesabına yatıracaklardır.

 1. TEKLİFİN SUNULMA ŞEKLİ:
 1. İhalede yer almak isteyen katılımcılar, İhale dosyasını en geç ihale günü ihale saatine kadar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. İhale gün ve saatinden sonra teslim edilen ihale dosyası ihale dışı bırakılır.
 2. Posta ile yapılan teklifler kabul edilmeyecektir.
 3. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen ilk yıl aylık kira bedeli” üzerinden arttırma yapmak süratiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl aylık kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

 8. 1.İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi fesih etmeye serbesttir. Encümen’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
     2.2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar
     3.Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır. İLAN OLUNUR