İLAN
PINARHİSAR BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

1.Belediyemize ait İlçemiz Dere Mahalle 190 ada 107 numaralı parselin, 2886 sayılı Devlet  İhale Kanununun 45. Maddesine göre 17.11.2023 Cuma  günü açık teklif usulü artırma suretiyle satışı yapılacaktır.
2. İhaleye ait şartname  Belediyemiz Yazı  İşleri Müdürlüğünde görülebilir, 1.000,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye  katılacak olanların şartnameyi satın almaları zorunludur.
3. İhale, Kurumumuz hizmet binasındaki toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Sıra No Mahalle Ada Parsel Alanı Cinsi Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Türü
İhale
Tarihi

İhale
Saati
1 Dere Mahalle  190 107 1.000 m² Arsa 6.000.000,00 180.000,00  Açık 17.11.2023 14:30


4. İhaleye ilişkin muhammen  satış bedeli yukarıda belirtilmiş olup, geçici  teminat muhammen bedelin %3 nispetindedir.
5. İstekliler ihaleye katılmak için 17.11.2023 tarihi Cuma günü saat 12:30’a kadar, aşağıda belirtilen belgelerle  birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.
a) Dilekçe
b) Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır), şartnamenin alındığına dair makbuz,
c) Tebligat için adres beyanı ve yerleşim yeri belgesi
ç) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,
d) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi,
e)  Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,
f) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
g) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.
ğ) Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı alınmalıdır.

6. İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir.
7. Hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN01923326