İHALE İLANI


TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KIRKLARELİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜNCE 2024 YILI YÜKLEME BOŞALTMA  İŞLERİ İÇİN AÇIK EKSİLTME İHALESİ YAPILACAKTIR.
Başmüdürlüğümüzce gerçekleştirilecek  2024  yılı Yükleme – Boşaltma ihalesi  “ Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Kapsamında 25 nci maddesi Açık Eksiltme Usulü gereğince  20.12.2023 tarih  Çarşamba günü saat 14.00’da Başmüdürlüğümüz merkez ve bağlı Lüleburgaz, Saray ve Babaeski işyerleri için Tahmil Tahliye İhalesi yapılacak olup, ihalede fiyat verilmemesi ve katılımcı olmaması halinde 21.12.2023 Perşembe  günü aynı saatte  ikinci kez ihale edilecektir.

İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İhale usulü: Açık Eksiltme.

b) İhalenin yapılacağı adres: TMO Kırklareli Başmüdürlüğü İstasyon Mah. Sungurbey Cad. No:25  Merkez-KIRKLARELİ                                                

c)Telefon numarası: 0288 214 10 27- Faks numarası: 0288 214 19 67

d)E-Mail: [email protected]

İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

 İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler  

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1)  Gerçek kişi olması halinde,  kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde,  ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin tamamı veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)

e) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname, (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat.

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

3)Bu işe ait şartname tasarısı (KDV dahil) 500 –TL karşılığında Başmüdürlüğü Ticaret Servisimizden temin edilebilir.

Geçici Teminat tutarı eğer banka teminat mektubu olarak veriliyor ise; ihale tarihinden itibaren en az (30)gün süreli olması  teminat mektubu, ihale katılım belgeleri ile birlikte ihaleyi yapan işyerine zarfın içinde sunulur, nakit olarak yatırılacak ise aşağıdaki banka hesabına yatırılarak tahmil-tahliye ihalesine ait olduğu dekontta belirtilerek dekont ihale katılım belgeleri ile birlikte zarfın içinde ihaleyi yapan işyerine sunulacaktır.

İHALE  EDİLECEK İŞYERİ           ADI              İHALE TARİH/SAAT                        GEÇİCİ TEMİNAT

Kırklareli Başmüdürlüğü Merkez ve bağlı              20.12.2023           14.00            200.000,00-TL 

 Lüleburgaz, Saray ve Babaeski işyerleri

BANKA HESAP NUMARALARI                                HESAP NUMARASI

HALKBANK  – Kırklareli Başmüdürlüğü                  TR 54 0001 2009 5520 0013 0000 01

                                                                         

    TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

                                                                                                 KIRKLARELİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

#ilangovtr Basın No ILN01945488