İLAN

ÜSKÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İdarenin:

a)      Adresi             : Cevatpaşa Mahallesi Hükümet Caddesi No:1 Üsküp/KIRKLARELİ

b)      Telefon           : 0288 273 11 22

c)      Fax                 : 0288 273 11 23

 

1-              Mülkiyeti ÜSKÜP Belediye Başkanlığına ait olan, Mehmetçavuş Mahallesinde bulunan, 186 Ada 1 Parsel,  186 Ada 2 Parsel ve 186 Ada 3 Parsel nolu 3 (üç) adet “Arsa” vasfındaki taşınmaz, Şartnamesi dâhilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine istinaden açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

2-              Belediyemiz tarafından satışa çıkarılan taşınmazların muhammen satış bedelleri, geçici teminat

miktarları ve ihale saatleri aşağıda yer almaktadır.

 

 

İHALE

TARİHİ

 

 

MAHALLE

 

 

ADA

 

 

PARSEL

 

 

NİTELİĞİ

 

ARSA

ALANI (M²)

 

MUHAMMEN BEDEL (TL)

 

GEÇİCİ TEMİNAT (TL) %3

 

İHALE

SAATİ

08.11.2023

MEHMETÇAVUŞ

186

1

ARSA

355,99

(KDV İSTİSNA)

1.020.420,42.-

30.612,62.-

15:00

08.11.2023

MEHMETÇAVUŞ

186

2

ARSA

357,01

(KDV İSTiSNA)

1.023.344,17.-

30.700,33.-

15:30

08.11.2023

MEHMETÇAVUŞ

186

3

ARSA

357,74

(KDV İSTİSNA)

 1.025.436,67

30.763,10.-

16:00

 

3-     Arsa Satış İhaleleri yukarıda ki tabloda belirtilen gün ve saatte Üsküp Belediye Başkanlığı İdari Bina 2. Kat Toplantı salonunda yukarıdaki tarihte ve saatlerde yapılacaktır. (İhale Komisyonu Üsküp Belediye Encümenidir.)

4-     İhaleye Katılacak isteklilerin aşağıdaki evrakları ihale saatinden önce Belediyemiz Fen İşleri veya Destek Hizmetlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Teklif ve BaşvuruDosyasında Aranacak Belgeler;

a)      Yerleşim yeri belgesi.(e-devlet)

b)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Nüfus kayıt örneği (e-devlet)

c)      Geçici teminat mektubu (en az 01/10/2023 kadar geçerli) veya Nakit ödenmesi halinde ödeme belgesi. (Üsküp Belediye Veznesi Tahsilat Makbuz / Banka Dekontu) Kredi kartı ile Post’tan Geçici teminat ödenmesi halinde, İlgili Bankadan Belediye hesaplarına aktarıldığında iade edilecektir.

d)      Şirketlerde, Yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi levhası, Faaliyet Durum Belgesi ve Şirketin ana sözleşmesi.

e)      Üsküp Belediye Başkanlığına borcu bulunan, İhalelere katılmaktan yasaklı olan özel veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin,  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacağı “Borcu Yoktur” yazısı.

f)       Taşınmazlara ait satış şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından görülmesi ve imzalanması zorunludur.

g)      Özel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi.

h)      İsteklilerin varsa Banka Hesap numarası yoksa IBAN Numarası(Geçici teminat iadesi için)bildirilmelidir. Geçici Teminat iadesi Banka üzerinde yapılacaktır.

i)        İletişim bilgi formu. (Evrak teslimi esnasında doldurulacak)

5-     İhaleye katılacaklar ihale günü ihale saatinden en az 30 dakika önce Üsküp Belediyesi Destek Hizmetleri Servisine ihale evraklarını teslim ederek ihale günü ve saatinde Üsküp Belediye Başkanlığı İdari Bina 2. Kat Toplantı salonu Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunacaktır.

6-     İhalelerle ilgili Şartname Üsküp Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Servisinden temin edilebilir.

7-     2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 29. Maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  26/10/2023

 

Hüseyin KASAP

                                                                                                                                                                                                                                                          Belediye Başkanı

Editör: Haber Merkezi